Gülsoylar logo   Gülsoylar iveco Gülsoylar 2.El
Gülsoylar Anasayfa Gülsoylar Şirket Profili Gülsoylar Diğer Firmalar Gülsoylar Basın Odası Gülsoylar insan kaynakları Gülsoylar Mail

ŞİRKET PROFİLİ   >   Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Hakkımızda
Vizyonumuz
Kalite Politikamız
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
İnsan Kaynakları
İletişim Bilgileri

 

GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ  olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

 

İşbu metin  Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

 

1.Veri Sorumlusu

Şirketimiz , kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

 

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere deişletebilecektir.

 

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri veAmaçları

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz  tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, iş ortakları, hizmet sunduğu kişi ve kurumlar, kamu kurumları, Şirket’e ait web siteleri, iletişim formları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

3.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşlemeAmaçları

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, MASAK, Emniyet, Savcılıklar, Mahkemeler vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Şirketimizin ürünlerinin satışı dahilinde sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi yerine getirilmesi kapsamında şirketimizin ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilindeişlenmektedir.

 

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.gulsoylarmotorlutasitlar.com.tr adresinde yer alan “GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz.

 

4.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve AktarımAmaçları


Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirketimizin  yurt içinde veya yurtdışında topluluk şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5.Kişisel Verilerinizin İşlenmeSüresi

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

6.YasalHaklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak şirketimize  başvurarak;

-          Kişisel verinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,

-          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,

-          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,

-          Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

-          Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

-          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,

-          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talepetme

 

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gulsoylarmotorlutasitlar.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisna en ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

SAYGILARIMIZLA,

GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

 


İşlenen Kişisel Veri Türü


İşlemeAmaçları                                                               AzamiSaklama

Süresi


Kimlik

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve MenfaatleriSüreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının GüvenliğininTemini İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması VeDeğerlendirilmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

İletişim

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Talep / Şikâyetlerin Takibi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Fiziksel Mekân GüvenliğininTemini

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Lokasyon

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Özlük

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri Ücret Politikasının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Hukuki İşlem

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

Müşteri İşlem

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Talep / Şikâyetlerin Takibi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

1 Ay

İşlem Güvenliği

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

2 Yıl

Finans

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

Mesleki Deneyim

Yetenek / Kariyer Gelişimi FaaliyetlerininYürütülmesi Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Eğitim FaaliyetlerininYürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Pazarlama

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama SüreçlerininYürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

10 Yıl

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Acil Durum Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi Bilgi Güvenliği SüreçlerininYürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama SüreçlerininYürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara BilgiVerilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

1 ay

Dernek Üyeliği

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Vakıf Üyeliği

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Sağlık Bilgileri

Diğer-Engelli Araç satışında müşterinin engelli belgesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 15 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Biyometrik Veri

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hizmet

Sözleşmesinin Sona Ermesinin Ardından 6 Ay

Sigorta Bilgisi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

Araç Bilgisi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 Yıl

 

 

 

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

 

Kişisel VeriSahibiKategorileri                         Genel İşlemeAmaçları

Aktif Çalışan

Hizmet akdi ilişkisinden doğan yasal zorunlukların gereğinin yerine getirilmesi; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bunların alt mevzuatı başta olmaküzere

yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; isteğe bağlı tamamlayıcı özel sağlık sigortası işlemleri, Şirketimizin hukuki ve ticari ilişki içinde bulunduğu kişi veya kurumlarla olan süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin

korunması

Çalışan Adayı

İş başvurusunun değerlendirilmesi, 5188 sayılı Kanun kapsamındaki işe alımlarda gerekli güvenlik soruşturmasının yapılması, başvuru neticesine göre

adaya bilgilendirmede bulunulması

Hissedar/Ortak

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere ilgili

mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı)

Şirketimizden alınan ürün veya hizmetlerle ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine

getirilmesi, şirketimizin meşru menfaatleri

Potansiyel Müşteri (Ürün veya Hizmet Alıcısı)

Şirketimizden alınacak ürün veya hizmetlerle ilgili sözleşme öncesi görüşmelerin yapılması, Şirketimizin ürün veya hizmetleri ile ilgili müşteri portföyünün

geliştirilmesi

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri ve Hissedarları

İşbirliği içinde olduğumuz kişi veya kurumlarla ilgili her türlü hukuki, ticari ve idari iş ve işlemlerin

gereğinin yerine getirilmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması

Mal/Hizmet Tedarikçi Hissedarı veya Yetkilisi

Şirketimiz adına alınan mal ve hizmetlerle ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi, Şirketimiz adına yapılan kiralamalarla ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi

Şirket Dahilinde İmza Yetkisi Olan Çalışan

Şirket çalışanlarına yapılacak ödemelerle ilgili otomatik ödeme talimatlarının verilmesi gibi Şirket adına yapılacak iş ve işlemlerin yetkilendirmelerinin

sağlanması

Stajyer

İstihdam ilişkisinden doğan yasal zorunlukların gereğinin yerine getirilmesi; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bunların alt mevzuatı başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine

getirilmesi; Şirketimizin meşru menfaatlerinin


 

korunması

Veli/Vasi/Temsilci

Şirketimizden alınan ürün veya hizmetlerle ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi, şirketimizin meşru menfaatleri

Hukuki Taraf

Şirketimizin veya çalışanlarının taraf olduğu hukuki ilişkilerde karşı tarafa ait verilerin bir hakkın tesisi,

kullanılması ve korunması kapsamında işlenmesi

Ziyaretçi

Şirketimiz işyerlerinin ve hizmet verdiğimiz lokasyonların giriş-çıkış kayıtlarının tutulması,

Şirketimizin ve hizmet verdiğimiz kişi veya kurumların

fiziksel mekan güvenliğinin temini

 

 

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

 

Aile Bireyleri veYakınBilgisi           Acil Durumlarda Aranacak Kişi Bilgisi, Çocuk Sayısı,Vukuatlı

Nüfus Cüzdanı Örneği

 

Araç Bilgisi

Araç Kilometresi, Araç Tipi, Araç Plakası, Araç Şasi Numarası, Araç Motor Numarası, Ruhsat Sicil No, Model Yılı, Trafiğe Çıkış

Tarihi

Biyometrik ve Genetik Veriler

Parmak İzi, Retina Taraması

 

Çalışan Adayı Bilgisi

CV Bilgisi, İşe Alım Formları (Mülakat Değerlendirme, Referans Değerlendirme vb.), Referanslar, Kişisel Yorum, Zevk, Tercih, Beğeniler, Alışkanlıklar vs., Kişilik Envanteri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ile İlgili Veriler

Adli Sicil Kaydı

Dernek, Vakıf veya Sendika

Üyeliği Bilgisi

Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği

Diğer

Web Sitesi İletişim Formu üzerinden gönderilen mesajın içeriği ve

gönderilmek istendiği birim bilgisi

 

 

Finansal Bilgi

IBAN Numarası, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi, Banka Hesap Bilgileri, Finansal Bilgiler, Kredi ve Risk Bilgileri, Hesap Kart Ekstre Bilgisi, Avans Bilgileri, Bordro Bilgileri, Gelir Bilgisi, Ücret Bilgisi, Hesap Kart Bilgisi, Sözleşme Bedeli, Malvarlığı

Bilgileri, Bilanço Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

CCTV, Ziyaret Tarihi, Ziyaret Saati, Ziyaret Edilen Kişi Bilgisi,

Çalışanların Giriş-Çıkış Kayıtları

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, Video Kaydı, Ses Kaydı

 

Hukuki İşlem Bilgisi

İcra Bilgileri, Maaş Haczi ve Nafaka Bilgisi, İmza,

İmza Sirküsü, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Taahhütname, Mahkeme Kararı, Trafik

Cezası Bilgileri, Vekaletname

 

İletişim Bilgisi

Adres Bilgisi, E-Mail, Cep Telefonu, Telefon Numarası (Sabit Hat), Adres No, Fax Numarası, Kurumsal telefon numarası-Dahili numarası, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP), İletişim Adresi

Şirket adresi


 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

IP-Mac Adresi, Bilgisayar ID Numarası, İnternet Erişimi Log

Kayıtları, Aktarılan Veri Miktarı, Yararlanılan Hizmetin Türü, Kota İnternete Giriş-Çıkış Saatleri, Cihaz Modeli, Kullanılan Tarayıcı Sistem veya Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri

 

 

 

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, TCK No, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği, Ad Soyad TC Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Cüzdan Bilgileri, Medeni Durum, Cinsiyet, Anne Adı, Baba Adı, Ehliyet Bilgisi, Ehliyet Fotokopisi, Uyruk, Eş Adı – Soyadı, Eş-T.C.Kimlik Eş-Doğum Tarihi, Çocukların Adı – Soyadı, Çocukların- T.C.Kimlik, Çocukların-Doğum Tarihi, Vergi Levhası

Pasaport Fotokopisi, Mesleki Kimlik Fotokopisi, Noter Feragatnamesi, Unvan, Vergi Kimlik Numarası

 

Mesleki Deneyim

Eğitim Durumu, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Çalıştığı Şirket

 

Müşteri İşlem

Fatura, Çek Bilgileri, Senet, Satış Faturası, ÖTV ödeme belgeleri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Araçla İlgili Yapılacak İşlem, Müşteri Numarası, Araç Teslim Tutanağı, Sipariş Sözleşmesi, Test Sürüşü

Formu, Vergi levhası

 

 

 

Özlük Bilgisi

Çalıştığı Birim, Kart No, Ücret Bilgisi, Geçiş kartı ID numarası Teslim Edilen Cihaz, Bordro Bilgileri, Bölüm deşikliği nedeni, Puantaj Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu, Çalışan Sicil No, İzin Bilgisi, Öğrenim Durumu, SGK Meslek Kodu, Şirket İçi Tecrübe Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Performans Değerlendirme Raporları, Sınav Bilgisi, Disiplin Soruşturmaları, SGK Giriş

Belgesi, Meslek Bilgisi, Öğrenim Belgesi, Askerlik Bilgisi, Askerlik Belgesi, Sözleşme, Aile Durumu Bildirim Formu

Pazarlama

İlgilenilen Araç Modeli, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen

Bilgiler

 

 

 

 

Sağlık Bilgisi

Sağlık Özgeçmişi, Kan Grubu, Aşı Bağışıklama Bilgileri, Çalışanın Soy Geçmişi, Anne-Baba-Kardeş ve çocuklarının sağlık ve hastalık bilgileri, Ameliyat-Operasyon bilgileri, İş Kazası bilgileri, Meslek Hastalığı bilgileri, Maluliyet bilgileri, Tütün kullanımı, Alkol

kullanımı, Fiziki Muayene Bulguları, Tansiyon ve Nabız değerleri Boy ve kilosuna göre Vücut Kitle İndeksi, Biyolojik Analizler (Kan-İdrar), Radyolojik Analizler, Fizyolojik Analizler (Solunum Fonksiyon Testi - Odiyo), Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kişisel Sağlık Bilgileri, Uyuşturucu Madde Kullanım Bilgisi, Muayene Sonuçları, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Tetanoz

aşı kartı, Engellilik raporu, Sağlık Raporu

Sigorta Bilgisi

BES Bilgisi, Ferdi Kaza Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, Trafik

Sigortası, Kasko Sigortası Bilgileri

 

GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ. ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ.  olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. İşbu metin ile, şirketimiz, çalışan adayı olarak sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarındaaydınlatmaktadır.

 

1.Veri Sorumlusu

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

 

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 

2.İşlenen KişiselVeriler

 

Şirketimiz çalışan adayı olarak, ekte detayları yer alan (EK) kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, işe alım sürecinin işletilebilmesi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, işe alım aşamasında şirketimiz web sitesinde yer alan başvuru formu, kariyer portallarında oluşturduğunuz profiller, başvurunuza konu belgelerin tarafımıza elden ulaştırılması kanalları üzerinden veya Şirketimize yaptığınız başvurularda açık rıza göstermeniz halinde ilgili şirketin başvurunuzu tarafımıza yönlendirmesi suretiyle ve tarafınızca sunulan bilgi ve belgeler vasıtasıyla; veri sahibi olarak bizzat sizden veya işbirliği içinde bulunduğumuz kişi veya kurumlardan, şirketimiz ile yapacağınız yüzyüze görüşmeler sırasında veya internet ortamından yapacağınız başvurular vasıtası ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olaraktoplanmaktadır.

 

4.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşlemeAmaçları

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz e yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde işe alım sürecinde yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Şirketimiz  in İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve başvurduğunuz pozisyona göre işe alımınızın değerlendirileceği birim/ler başta olmak üzere şirket birimlerinin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin  ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi; iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde makul bir süreç içinde deneyim ve niteliklerinize uygun açık pozisyon bulunması durumunda başvurunuzu insan kaynakları uygulamalarımız dahilinde değerlendirmeye almak amaçlarıyla Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer birimlerce Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-c maddesinde düzenlenen veri işleme şartı dahilinde işlenmektedir. Ayrıca, şirketimizde çalışmanız bakımından engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununuzun veya mahkumiyetinizin olup olmadığının tespit edilebilmesi için, KVKK md.5/I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, sağlık verileriniz ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirinizinişlenecektir.


 

 

 

 

5.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve AktarımAmaçları

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, Şirketimiz in yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanunu’nun 8/II-a. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, başvurunuzun Şirketimiz grup şirketlerince değerlendirilebilmesi amacıyla ve ayrıca pozisyon gereği üçüncü kişiler ile (şirketimizce yapılan ön değerlendirmenin de olumlu olması halinde), KVKK md.5/I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, verileriniz Şirketimiz ve ilişkili üçüncü aktarılabilecektir.

 

6.Kişisel Verilerinizin İşlenmeSüresi

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde ve sonrasında işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim halegetirilmektedir.

 

7.YasalHaklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Şirketimize başvurarak;

-          Kişisel verinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,

-          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,

-          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,

-          Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

-          Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

-          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,

-          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talepetme

haklarınız bulunmaktadır.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gulsoylarmotorlutasitlar.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisna en ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

SAYGILARIMIZLA,


 

GÜLSOYLAR MOTORLU TAŞITLAR SAN.TİC.AŞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK

 

 

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

 

 

İşlenen Veri Kategorisi

İşlenen Veri Türü

Kimlik

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cinsiyet, Çalışana Yakınlık

Bilgisi, TC Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgisi, Uyruk

İletişim

Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası, Adres, E-mail adresi

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Eski İşveren Bilgileri, Çalışılan İşyerleri Ve İş Tanımları, Yabancı Dil Bilgisi, Katıldığı Kurs, Seminer Bilgileri, Aldığı Sertifika Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Meslek İçi Eğitim,

Son İşyeri Ayrılma Nedeni

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Diğer

Hobiler Ve Özel Uğraşlar, Şirket Içinde Bulunan Akraba Bilgisi,

Anne-Baba Mesleği

Finans

Son Işyeri Maaş, Ikramiye, Prim Bilgileri; Ücret Talebi, Borç

Bilgileri

Hukuki İşlem

İmza

Sağlık Bilgileri

Sağlık Bilgileri (Bulunan Sağlık Problemleri)

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik

Tedbirleri Bilgisi

Adli Sicil Raporu

Çalışan Adayı Bilgisi

CV Bilgisi, Referans Bilgileri, Nasıl Bir İşte Çalışma Tercih

Edildiği, Sigara Kullanımı, Eklemeler (Ayrıca Belirtilen Durumlar)


 


 


Gülsoylar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. © 2011 Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları Gülsoylar Logo
Site Design & Technology
Gren New Media Solutions
X

Bu sitedeki çerezler hakkında:
Biz ve ortaklarımızın sizi hatırlayabilmesi ve sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanmaktadır. Bu teknolojilerin tam listesini görebilmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için Çerez Onay Aracımıza ulaşabilirsiniz. Bu sitede gezinmeye devam etmeniz çerezlerin ve diğer ilgili teknoljilerin kullanımı için onay verdiğiniz anlamına gelmektedir.